Chính Sách Hoàn Tiền

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Mai Trung Kiên Marketing đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Mai Trung Kiên Marketing đảm bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng có thể liên hệ với Mai Trung Kiên Marketing để thỏa thuận về việc Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không đạt KPI theo hợp đồng đã đề ra.
  • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Mai Trung Kiên Marketing cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.
  • Mai Trung Kiên Marketing và Khách hàng đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Khách hàng trả hàng và hoàn tiền.

QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU HOÀN TIỀN

Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng bao gồm các bước sau:

  1. Khách hàng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Mai Trung Kiên Marketing để yêu cầu trả hàng và hoàn tiền khi đáp ứng đủ điều kiện trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi.
  2. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Mai Trung Kiên Marketing tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.
  3. Thời gian xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền: Trong vòng 07 ngày (trừ các ngày lễ, Tết)  kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

Chúng tôi luôn xem xét từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Mai Trung Kiên Marketing.